Alkalinitet

Halt över 60 mg/l HCO3 minskar risken för korrosionsangrepp i distributionsanläggningen.

Alkalinitet är ett mått på vattnets buffrande förmåga och har tillsammans med pH och hårdhet betydelse för vattnets metallangripande egenskaper. Ju högre alkalinitet desto mindre benäget blir vattnet att angripa metall.

Aluminium

Halter över 0,50 mg/l bedöms som tjänligt med teknisk anmärkning.

Kan i grundvatten indikera aluminiumutlösning från marken på grund av surt vatten (pH <5,5). Kan medföra slambildning i distributionsanläggningen.

 

Ammonium

Halter över 0,5 mg/l bedöms som tjänligt med teknisk anmärkning.

Halter över 1,5 mg/l bedöms som tjänligt med hälsomässig och teknisk anmärkning.

Förhöjd halt av ammonium kan indikera påverkan från avlopp eller liknande. Förekommer främst vid syrefattiga förhållanden. Risk för nitritbildning, särskilt i filter och långa ledningsnät. Höga halter kan orsaka lukt och kraftig nitritbildning (höga halter nitrit kan medföra hälsorisker, läs mer under rubriken ”nitrit”).

Antimon

Halter över 0,005 mg/l bedöms som otjänligt av hälsomässiga skäl.

Antimon kan bero på förorening från industri, deponi eller rötslam, kan även tillföras från material i VA-installationer.

Arsenik

Halter över 0,01 mg/l (10 µg/l) bedöms som otjänligt av hälsomässiga skäl.

Kan indikera påverkan från föroreningskälla. I bergborrade brunnar är dock orsaken oftast naturlig (sulfidmineral). Eventuell risk för kroniska hälsoeffekter vid långvarigt intag. Vattnet bör inte användas till dryck eller livsmedelshantering.

Bly

Halter över 0,01 mg/l (10 µg/l) bedöms som otjänligt av hälsomässiga skäl.

Orsaken till förhöjda halter är ofta korrosion av blyhaltiga material i äldre fastighetsinstallationer. Kan också vara en indikation på påverkan från industriutsläpp, deponi o. dyl. Risk för kroniska hälsoeffekter vid långvarigt intag, särskilt hos små barn. Vattnet bör inte användas till dryck eller livsmedelshantering.

Fluorid

Halter över 1,3 mg/l bedöms som tjänligt med hälsomässig anmärkning.

Halter över 6 mg/l bedöms som otjänligt av hälsomässiga skäl.

Förhöjd fluoridhalt medför risk för tandemaljfläckar (fluoros). Högre halter medför risk för fluorinlagring i benvävnad (osteofluoros). Vattnet bör inte användas till dryck eller livsmedelshantering.

<0,8 mg/l
Begränsat kariesskydd.
0,8-1,2 mg/l
Kariesförebyggande effekt.
1,3-1,5 mg/l
Kariesförebyggande effekt. Vattnet bör dock inte ges i större omfattning till barn under 1 ½ år.
1,6-4,0 mg/l
Kariesförebyggande effekt. Vattnet bör dock endast i begränsad omfattning ges till barn under 1 ½ år.
4,1-5,9 mg/l
Bör endast i begränsad omfattning ges till barn under 7 år och endast vid enstaka tillfällen till barn under 1 ½ år.
>6,0 mg/l
Dricksvattnet bedöms som otjänligt och ska ej användas till mat eller dryck.

Fosfat

Halter över 0,6 mg/l bedöms som tjänligt med anmärkning.

Kan indikera påverkan från avlopp, gödsling och andra föroreningskällor. Kan även ha naturligt geologiskt betingat ursprung.

Färg

Halt över 30 mg Pt/l bedöms som tjänligt med estetisk anmärkning.

Färgen kan iakttas med blotta ögat. Vattnet innehåller troligen järn eller humus. Orsaken till onormala förändringar bör alltid undersökas.

Järn

Halter över 0,50 mg/l bedöms som tjänligt med estetisk och teknisk anmärkning.

Medför utfällningar, missfärgning och smak. Kan medföra dålig lukt. Risk för skador på textilier vid tvätt och igensatta ledningar. I vissa vatten kan olägenheterna uppstå såväl vid lägre som högre halter än vad riktvärdet anger.

COD-Mn

Halter över 8 mg/l bedöms som tjänligt med estetisk anmärkning.

Vattnet innehåller organiskt material som kan ge lukt, smak och färg. Indikerar påverkan av ytligt markvatten. I en distributionsanläggning kan desinfektionseffekten försämras och mikrobiologisk tillväxt gynnas.

Kadmium

Halter över 0,001 mg/l bedöms som tjänligt med hälsomässig anmärkning.

Halter över 0,005 mg/l bedöms som otjänligt av hälsomässiga skäl.

Förekommer i grundvattnet i några områden med sedimentär berggrund. Kan orsakas av korrosion av kadmiumhaltiga material i fastighetsinstallationer, särskilt om vattnet är surt (pH <5). Högre halter medför risk för kroniska hälsoeffekter vid långvarigt intag. Vattnet bör inte användas till dryck eller livsmedelshantering.

Kalcium

Halter över 100 mg/l bedöms som tjänligt med teknisk anmärkning.

Halt mellan 20 och 60 mg/l minskar korrosionsrisken i distributionsanläggningen. Olägenheter som vid hårdhet, vid anmärkningsvärda halter se parametern total hårdhet.

Kalium

Halter över 12 mg/l bedöms som tjänligt med anmärkning.

Kan i brunnsvatten indikera påverkan från förorening. Kan även ha naturligt geologiskt betingat ursprung.

Klorid

Halter över 100 mg/l bedöms som tjänligt med teknisk anmärkning.

Halter över 300 mg/l bedöms som tjänligt med estetisk och teknisk anmärkning.

Kan påskynda korrosionsangrepp. Halt som överstiger 50 mg/l Cl kan indikera påverkan av salt grundvatten, avlopp, deponi, vägsalt eller vägdagvatten. Högre halter medför risk för smakförändringar.

Konduktivitet

Är ett mått på vattnets totala salthalt. Höga värden (>70 mS/m) kan indikera höga kloridvärden.

Koppar

Halter över 0,20 mg/l bedöms som tjänligt med estetisk och teknisk anmärkning.

Halter för 2,0 mg/l bedöms som otjänligt av hälsomässiga, estetiska och tekniska skäl.

Orsakat av korrosion på kopparledningar. Risk för missfärgning av sanitetsgods och hår (vid hårtvätt). Högre halter medför risk för diarréer, särskilt hos känsliga småbarn. Estetiska och tekniska olägenheter som ovan. Vattnet (kallvatten) bör spolas någon minut innan det används till dryck och matlagning, särskilt vid beredning av barnmat, efter längre tids stillestånd samt vid nya installationer.

Krom

Halter över 0,05 mg/l bedöms som otjänligt av hälsomässiga skäl.

Kan indikera påverkan från industriutsläpp, deponi o. dyl. Kroniska hälsoeffekter är inte kända, men kan inte uteslutas. Riktvärdets syfte är att begränsa dricksvattnets bidrag till totalintaget av krom. Vattnet bör inte användas till dryck eller livsmedelshantering.

Lukt

  • Tydlig (e) – Tjänligt med estetisk anmärkning. Svag lukt indikerar påverkan. Normalt görs bedömningen efter undersökning vid 20°C, men kan på förekommen anledning (t.ex. klagomål) göras vid 50°C.
  • Tydlig (h) – Otjänligt av hälsomässiga skäl. Bedömningen görs när främmande lukt indikerar att vattnet är så förorenat att det inte bör användas som dricksvatten.
  • Mycket stark (e) – Otjänligt av estetiska skäl. Bedömningen görs när lukten gör vattnet uppenbart motbjudande.

Vattens lukt har ofta naturliga orsaker, t.ex. påverkan från jord, mossa, lera eller sjövatten. Järnförekomst kan ge upphov till lukt som vid höga halter är direkt motbjudande (lukten brukar liknas vid den från rotfrukter eller stall). Ett vanligt problem är förekomst av svavelväte, detta resulterar i en lukt liknande den från ruttna ägg. Om lukten tydligt indikerar påverkan från främmande ämnen eller är mycket starkt motbjudande bör vattnet inte användas som dricksvatten.

Magnesium

Halter över 30 mg/l bedöms som tjänligt med estetisk anmärkning.

Risk för smakförändringar.

Mangan

Halter över 0,30 mg/l bedöms som tjänligt med estetisk och teknisk anmärkning.

Kan i vattenledningar bilda utfällningar, som när de lossnar ger missfärgat (svart) vatten. Risk för skador på textilier vid tvätt. Om manganhalten i vattnet överstiger 0,4 mg/l bör vattnet inte användas vid tillredning av modersmjölksersättning.

Natrium

Halter över 100 mg/l bedöms som tjänligt med teknisk anmärkning.

Halter över 200 mg/l bedöms som tjänligt med estetisk och tekninsk anmärkning.

Kan indikera påverkan från relikt saltvatten eller havsvatten. Kan även orsakas genom avhärdning genom jonbyte med natrium. Högre halter medför risk för smakförändringar.

Nitrat

Halter över 20 mg/l bedöms som tjänligt med teknisk anmärkning.

Halter över 50 mg/l bedöms som otjänligt av hälsomässiga och tekniska skäl.

Indikerar påverkan från avlopp, gödsling och andra föroreningskällor. Vattnet bör inte ges till barn under 1 års ålder på grund av risk för methämoglobinemi (försämrad syreupptagning i blodet).

Nitrit

Halter över 0,10 mg/l bedöms som tjänligt med hälsomässig och teknisk anmärkning.

Halter över 0,50 mg/l bedöms som otjänligt av hälsomässiga skäl.

Kan indikera påverkan från förorening. Kan bildas genom ammoniumoxidation i filter och ledningsnät. Kan finnas i djupa brunnar vid syrebrist i vattnet. Vattnet bör inte ges till barn under 1 års ålder på grund av viss risk för methämoglobinemi (försämrad syreupptagning i blodet). Högre halter medför ökad risk för methämoglobinemi (försämrad syreupptagning i blodet). Vattnet bör inte användas till dryck eller livsmedelshantering.

Nickel

Halter över 0,02 mg/l bedöms som otjänligt av hälsomässiga skäl.

Kan förekomma naturligt i surt grundvatten. Kan även indikera att råvattnet förorenats av industrier.

pH

Halter under 6,5 bedöms som tjänligt med anmärkning.

Halter över 10,5 bedöms som otjänligt av hälsomässiga skäl.

Låga pH-värden medför risk för korrosion på ledningar som kan leda till ökade metallhalter i dricksvatten. Kan indikera påverkan av ytvatten eller ytligt grundvatten. pH-värdet bör ligga inom intervallet 6,5-9,0. Halter över 10,5 är troligen orsakat av överdosering av alkaliskt medel eller utlösning av kalk från cementbelagda ledningar. Risk för skador på ögon och slemhinnor. Vattnet kan inte användas som dricksvatten.

Radon

Halter över 1000 bq/l bedöms som otjänligt av hälsomässiga skäl.

Risk för hälsoeffekter. Vattnet bör inte användas till dryck eller livsmedelshantering. Störst risk för hälsoeffekter vid inandning av radonhaltig luft, t.ex. vid duschning. Radon från vatten kan tillsammans med radon från mark och byggnadsmaterial ge höga halter i bostadsluften. I en enskild fastighet kan halten minskas genom kraftig luftning i radonavskiljare eller med andra metoder. För att undvika höjningar av radonhalten inomhus måste avgående gas ledas bort från bostaden.

Selen

Halter över 0,01 mg/l bedöms som otjänligt av hälsomässiga skäl.

Halter över riktvärdet kan finnas naturligt i vattnet.

Sulfat

Halter över 100 mg/l bedöms som tjänligt med teknisk anmärkning.

Halter över 250 mg/l bedöms som tjänligt med hälsomässig, estetisk och teknisk anmärkning.

Kan påskynda korrosionsangrepp. Högre halter medför risk för smakförändringar. Kan ge övergående diarré hos känsliga barn.

Uran

Halter över 0,03 mg/l bedöms som tjänligt med hälsomässig anmärkning.

Kan förekomma naturligt i grundvatten. Både epidemiologiska studier och djurförsök visar att uran i dricksvatten kan påverka njurfunktionen. Njurarna påverkas av uranets kemiska egenskaper, inte av dess strålning.

Total hårdhet

Halter över 15 dH° bedöms som tjänligt med teknisk anmärkning.

Bildas av kalcium- och magnesiumjoner. Risk för utfällningar i ledningar, kärl och fastighetsinstallationer, särskilt vid uppvärmning. Skador på textilier vid tvätt.

Turbiditet

Halter över 3 FNU bedöms som tjänligt med anmärkning.

Är ett mått på vattnets grumlighet. Orsaken till onormala förändringar bör alltid undersökas. Indikerar påverkan på ytvatten.

Escherichia coli (E. coli)

Påvisade (>1) bedöms som tjänligt med hälsomässig anmärkning.

Halter över 10 st/100 ml bedöms som otjänligt av hälsomässiga skäl.

Indikerar fekal förorening från människor eller djur, t.ex. via avlopp eller gödsel, vilket innebär risk för förekomst av sjukdomsframkallande organismer.

Koliforma bakterier

Halter över 50 st/100 ml bedöms som tjänligt med hälsomässig anmärkning.

Halter över 500 st/100 ml bedöms som otjänligt av hälsomässiga skäl.

Kan indikera både fekal och annan förorening som kan innebära hälsorisk

Odlingsbara mikroorganismer (22°C, 3 dygn)

Halter över 1000 st/ml bedöms som tjänligt med hälsomässig anmärkning.

Indikerar sådan förorening från vatten eller jord som normalt inte är av fekalt ursprung.

Stäng meny
×

Kundvagn

Provinlämning

Välj ort och kolla om det finns ett inlämningsställe för ditt vattenprov nära dig. Du hittar också inlämningstider på respektive ställe.

Arlandastad
Circle K
Mån‐fre 09:00‐19:00
Cederströms Slinga 21B
195 61 Arlandastad

Borlänge
Jetpak
Mån‐fre 09:00‐16:00
Godsvägen 17
784 72 Borlänge

Borås
Transportproffset AB
Mån‐fre 09:00‐17:00
Ryssnäsgatan 6
504 64 Borås

Enköping
Circle K
Mån‐fre 09:00‐17:00
Malmagatan 1
745 37 Enköping

Eskilstuna
Circle K
Mån‐fre 09:00‐16:00
Västerleden 38
633 47 Eskilstuna

Falun
City Hörnan
Mån‐fre 10:00‐14:00
Trotzgatan 5
791 71 Falun

Gävle
Leverera.nu
Mån‐fre 07:00‐16:00
Utmarksvägen 10
802 91 Gävle

Göteborg
Q‐Trans AB
Mån‐fre 08:00‐17:00
Bergsjödalen 56
415 23 GÖTEBORG

Göteborg
Time Hisingen 
Mån‐fre 08:00‐16:00
Hisingsgatan 30
417 03 Göteborg

Göteborg
Odinsspel
Mån‐fre 09:00‐15:30
Odinsplatsen 5
411 02 Göteborg

Göteborg ‐ Mölndal
Mölndal Tobak
Mån‐fre 09:00‐16:00
Bergmansgatan 14D
431 30 Mölndal

Halmstad
Jetpak
Senne Budet AB
Mån‐fre 08:00‐16:30 
(Lunchstängt 12:00‐13:00)
Handelsvägen 13
302 30 Halmstad

Helsingborg
Jetpak
Mån‐fre 08:00‐17:00
Mogatan 2
254 64 Helsingborg

Hudiksvall
Time Express/Jetpak
Mån‐fre 08:00‐16:00
Stora Vägen 9
825 31 Iggesund

Jönköping
Eurofins
Mån‐fre 08:00‐17:00
Kabelvägen 2
553 02 Jönköping

Kalmar
Jetpak
Mån‐fre 08:00‐16:00
Flottiljvägen 14
392 41 Kalmar

Karlskrona
SELO Logistik
Mån‐fre 08:00‐15:00
Nättraby Bruk
370 24 Karlskrona

Karlstad
Jetpak (PJ:s bud)
Mån‐fre 08:00‐15:00
DVS Terminalen
Stormgatan 9
652 21 Karlstad

Kiruna
Mån‐fre 07:30‐12:00
Jetpak Kiruna
Flygplatsen
981 23 Kiruna

Kristianstad
Eurofins
Mån‐fre 08:00‐16:00
Estrids väg 1
291 65 Kristianstad

Lidköping
Eurofins
Mån‐fre 07:30‐16:00
Sockerbruksgatan 3
531 40 Lidköping

Linköping
Jetpak
Mån‐fre 08:00‐16:00
Idögatan 14
582 78 Linköping

Luleå
Eurofins
Mån‐fre 08:00‐16:00
Gammelstadsvägen 5D
972 41 Luleå

Malmö
Jetpak
Mån‐fre 08:00‐16:30
Travbanegatan 4
213 77 Malmö

Norrköping
Jetpak
Mån‐fre 08:00‐16:30
Kromgatan 10
602 23 Norrköping

Nyköping
OKQ8
Mån‐fre 09:00‐15:00
Teatergatan 1
611 31 Nyköping

Oskarshamn
Jetpak
Mån‐fre 08:00‐14:30
Åsavägen 45
572 36 Oskarshamn

Ronneby
Jetpak
Mån‐fre 08:00‐17:00
Bredåkravägen 2
372 50 Ronneby

Skövde
RC TRANSPORT
Mån‐fre 08:00‐15:30
(Lunchstängt 12:15‐ 13:15)
Bangårdsgatan 9
541 34 Skövde

Stockholm ‐ Huddinge
Lygnells Spel & Tobak
Mån‐fre 09:00‐16:30
Sjödalsvägen 16
141 47 Stockholm

Stockholm ‐ Kungsholmen
My Way
Mån‐fre 09:00 ‐ 17:00
Drottningholmsv 53
112 19 Stockholm

Stockholm ‐ Skärholmen
Crown Scandinavia
Mån‐fre 09:00‐12:00, 13.00‐16:30
Stensätravägen 9 
127 39 Skärholmen

Stockholm ‐ Solna
Jetpak
Mån‐fre 08:00‐16:30
Gårdsvägen 8
169 70 Stockholm

Sundsvall
Riksbud Midlanda
Mån‐fre 08:00‐15:00
Midlanda flygplats
860 30 Sundsvall

Sundsvall
Riksbud Logistikcenter
Mån‐fre 08:00‐15:30
Mejselvägen 14
853 50 Sundsvall

Södertälje
Circle K
Mån‐fre 08:00‐16:00
Verkstadsvägen 7
151 38 Södertälje

Tierp
Frendo
Mån‐fre 08:00‐15:30
Centralvägen 1
815 38 Tierp

Uddevalla
VGT i Uddevalla AB
Mån‐fre 08:00‐16:00
Kasebergsvägen 3
Björbäcks Industriområde
451 55 Uddevalla

Umeå
Jetpak
Mån‐fre 08:00‐15:15
Umeå Flygplats
Alviksvägen 4
904 22 Umeå

Uppsala
Eurofins
Mån‐fre 08:00‐16:30
Rapsgatan 21
754 50 Uppsala

Varberg
Nisses tobak
Mån‐fre 09:00‐14:30
Bäckgatan 8
432 44 Varberg

Visby
Jetpak/Autobud Pickup & Delivery Visby AB
Mån‐fre 08:00‐15:00
Greta Arvidssonsgatan 41
621 37 Visby

Värnamo
Värnamo Lager&Transport
Mån‐tor 07:00 ‐16:00
Fre 07:00 ‐ 15:00
Torp 2
331 92 Värnamo

Västerås
Jetpak
Mån‐fre 08:00‐16:30
Brandthovdagatan 17A
721 35 Västerås

Växjö
Jetpak
Mån‐fre    08:00‐17:00
Arabygatan 51
352 46 Växjö

Örebro
Budpartner
Mån‐fre 08:00‐16:30
Karosserigatan 7
703 69 Örebro

Östersund
Jetpak
Mån‐fre 08:00‐15:00
Kolarevägen 13C
831 72 Östersund