Beställ vattenanalys

Beställ vattenanalys för egen brunn/vattentäkt, för kommersiell/offentlig verksamhet, badvatten och avloppsvatten.

Vi erbjuder ackrediterade analyser i samarbete med 

Vatten från egen brunn/vattentäkt för privat bruk.

Enligt Livsmedelsverkets Dricksvatten från små dricksvattenanläggningar för privat bruk.

Dricksvatten som tillhandahålls eller används som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet.

Vatten från anläggningar som i genomsnitt tillhandahåller 10 m3 dricksvatten eller mer per dygn eller försörjer 50 personer eller fler med dricksvatten.

Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten LIVSFS 2022:12.

Strandbad
Enligt Vägledning kring EU-bad.

Bassängbad
Enligt HSLF-FS 2021:11.

Som fastighetsägare ansvarar du för att din avloppsanläggning fungerar som den ska. Du ansvarar för att kontrollera att anläggningen inte släpper ut för höga föroreningar som kan orsaka olägenheter för människors hälsa eller miljön.