Radon i luft & mark

Radon som är en radioaktiv gas bildas när radium sönderfaller och finns naturligt i berggrunden. Långvarig exponering för radongas ökar risken för lungcancer. Strål­säker­hets­myndig­heten uppskattar att omkring 500 lungcancerfall per år i Sverige orsakats av radon.

Radon varken luktar, smakar eller syns. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta.

Vanligaste radonkällan är från marken runt och under fastigheten. Hur mycket radon som kommer in i fastigheten beror på markens genomsläpplighet och hur tät husgrunden är. Radon letar sig in via sprickor i betonggolv, rör och ledningar, avloppsbrunnar, oventilerade torpargrunder m.m.

Av de byggnadsmaterial som har använts i Sverige är det endast lättbetong innehållande alunskiffer, så kallad blåbetong som ger problem med radon i inomhusluften. Blåbetong tillverkades från 1929 till 1975.

Vi erbjuder mätning av radon i luft eller mark i samarbete med Eurofins Radon Testing Sweden AB  ackrediterade av SWEDAC ISO 17025 och följer Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivningar.

Radon i luft
Radon i mark