Gränsvärden

Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten LIVSFS 2022:12. Dricksvatten hos användaren.

PARAMETERTJÄNLIGT MED ANMÄRKNINGOTJÄNLIGTKOMMENTAR
AKRYLAMID, BERÄKNAD-0,10 μg/lGränsvärdet ska tillämpas på halten restmonomer i dricksvattnet. Parametern ska undersökas genom teoretisk beräkning utgående från data om halten i och den maximala migrationen från motsvarande polymer i kontakt med dricksvattnet.
ALUMINIMUM0,100 mg/l Al-
AMMONIUM0,50 mg/l NH4 -
ANTIMON-5,0 μg/l Sb
ARSENIK-10 μg/l As
BEKÄMPNINGSMEDEL, ENSKILDA-0,10 μg/lGränsvärdet ska tillämpas på halten av varje enskilt bekämpningsmedel som påvisas och kvantifieras i ett prov. För aldrin, dieldrin, heptaklor och heptaklorepoxid ska gränsvärdet 0,030 μg/l tillämpas. Med bekämpningsmedel (pesticider) avses organiska ämnen som används som insekticider, herbicider, fungicider, nematocider, akaricider, algicider, rodenticider, slembekämpningsmedel, tillväxtreglerande medel och liknande produkter samt relevanta metaboliter, nedbrytnings- och reaktionsprodukter.
BEKÄMPNINGSMEDEL, TOTALHALT-0,50 μg/lGränsvärdet ska tillämpas på summan av halterna av alla enskilda bekämpningsmedel som påvisas och kvantifieras i ett prov. Med bekämpningsmedel (pesticider) avses organiska ämnen som används som insekticider, herbicider, fungicider, nematocider, akaricider, algicider, rodenticider, slembekämpningsmedel, tillväxtreglerande medel och liknande produkter samt relevanta metaboliter, nedbrytnings- och reaktionsprodukter.
BENSEN-1,0 μg/l
BENS(A)PYREN-0,010 μg/lSe även parametern polycykliska aromatiska kolväten (PAH) nedan.
BLY-10 μg/l Pb
BOR-1,0 mg/l B
BROMAT-10 μg/l BrO3
CYANID-50 μg/l CNGränsvärdet avser totalhalten cyanid.
EPIKLORHYDRIN, BERÄKNAD-0,10 μg/lParametern ska undersökas genom teoretisk beräkning utgående från data om halten i och den maximala migrationen från motsvarande polymer i kontakt med dricksvattnet.
1,2-DIKLORETAN-3,0 μg/l
FLUORID-1,5 mg/l F
FÄRG30 mg/l Pt-Orsaken till onormala förändringar ska alltid undersökas.
JÄRN0,200 mg/l Fe-
KADMIUM-5,0 μg/l Cd
KALCIUM100 mg/l Ca-
KLORID100 mg/l Cl-Vattnet bör inte vara ledningsangripande (aggressivt).
KONDUKTIVITET250 mS/m-Gränsvärdet avser undersökning vid 20°C. Vattnet bör inte vara ledningsangripande (aggressivt).
KOPPAR0,20 mg/l Cu2,0 mg/l Cu
KROM-50 μg/l Cr
KVICKSILVER-1,0 μg/l Hg
LUKTSvagTydlig eller Mycket starkGränsvärdet avser undersökning vid 20 °C. Orsaken till onormala förändringar ska alltid undersökas. Gränsvärdet för Otjänligt ska tillämpas när en tydlig främmande lukt indikerar att vattnet är så förorenat att det inte ska användas som dricksvatten eller när en mycket stark lukt gör vattnet uppenbart motbjudande.
MAGNESIUM30 mg/l Mg-
MANGAN0,050 mg/l Mn-
NATRIUM100 mg/l Na-Dricksvattnet ska inte anses som tjänligt med anmärkning vid halter lägre än 200 mg/l Na om orsaken är att dricksvattnet beretts genom jonbyte med natrium.
NICKEL-20 μg/l Ni
NITRAT20 mg/l NO350 mg/l NO3
NITRIT-0,50 mg/l NO2Parametern NO3/50+NO2/0,5, utgående från halterna NO3 och NO2 i mg/l, ska vara <1.
OXIDERBARHET (PERMANGANATINDEX)4,0 mg/l O2-Denna parameter behöver inte mätas om TOC analyseras.
PH (VÄTEJONKONCENTRATION)<6,5 / >9,510,5Vattnet för inte vara ledningsangripande (aggressivt).
POLYCYKLISKA AROMATISKA KOLVÄTEN (PAH)-0,10 μg/lGränsvärdet ska tillämpas på summan av halterna av följande ämnen: benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(ghi)perylen och inden(1,2,3-cd)pyren. Se även parameter bens(a)pyren ovan.
RADIOAKTIVITET, INDIKATIV DOS0,10 mSv/år-Tritium, kalium-40 samt radon och dess sönderfallspodukter ingår inte i indikativ dos.
RADON>100 bq/l>1000 bq/l
SELEN-10 μg/l Se
SMAKSvagTydlig eller Mycket starkGränsvärdet avser undersökning vid 20°C. Orsaken till onormala förändringar ska alltid undersökas. Gränsvärdet för Otjänligt ska tillämpas när en tydlig främmande smak indikerar att vattnet är så förorenat att det inte ska användas som dricksvatten eller när en mycket stark smak gör vattnet uppenbart motbjudande.
SULFAT100 mg/l SO4-Vattnet bör inte vara ledningsangripande (aggressivt).
TETRAKLORETEN OCH TRIKLORETEN-10 μg/lGränsvärdet ska tillämpas på summan av halterna av angivna ämnen.
TOTAL ORGANISKT KOL (TOC)--Gränsvärdet för TOC i det aktuella dricksvattnet ska beräknas enligt följande: Under två år mäts oxiderbarhet och TOC samtidigt, vid ett flertal tillfällen per år. Mätresultaten används därefter för att fastställa relationen i procent mellan TOC och oxiderbarhet. Den fastställda relationen används för att beräkna gränsvärdet för TOC, som ska motsvara gränsvärdet för oxiderbarhet.
TRIHALOMETANER (THM), TOTALT50 μg/l100 μg/lGränsvärdet ska tillämpas på summan av halterna av kloroform, bromoform, dibromklormetan och bromdiklormetan.
TURBIDITET1,5 FNU, NTU-Orsaken till onormala förändringar ska alltid undersökas.
VINYLKLORID, BERÄKNAD-0,50 μg/lParametern ska undersökas genom teoretisk beräkning utgående från data om halten i och migrationen från polymer i kontakt med dricksvattnet.
AKTINOMYCETER100 st/100 ml-
ESCHERICHIA COLI (E. COLI)-Påvisad/100 ml
INTESTINALA ENTEROKOCKER-Påvisad/100 ml
ODLINGSBARA MIKROORGANISMER VID 22°C100 st/ml-Orsaken till onormala förändringar ska alltid undersökas.
LÅNGSAMVÄXANDE BAKTERIER5000 st/ml-
CLOSTRIDIUM PERFRINGENSPåvisad/100 ml-Gränsvärdet ska tillämpas på antalet Clostridium perfringens inbegripet sporer.
KOLIFORMA BAKTERIERPåvisad/100 ml 10 st/100 ml
MIKROSVAMP100 st/100 ml-
PARAMETERKOMMENTAR
TOTAL ALFAAKTIVITETHalter över 0,1 bq/l ska utredas.
TOTAL BETAAKTIVITETHalter över 1,0 bq/l ska utredas.
TRITIUMHalter över 100 bq/l ska utredas.