Utvidgad kontroll

Utvidgad kemisk & mikrobiologisk analys (inkl. radon) för dricksvatten hos användare enligt SLVFS 2001:30

Ackrediterad analys

7 495 kr

Utvidgad kontroll Dricksvatten

Utvidgad kontroll för dricksvatten (hos användaren) innefattar analys av samtliga ämnen som krävs för en utvidgad undersökning enligt SLVFS 2001:30.

Analysen utförs av – ett laboratorium ackrediterat av Swedac.

Så här går det till:
Prov lämnas på ett av våra inlämningsställen. Genom att använda något av inlämningsställena (Same Day Entry Points, SEP) kommer provet snabbt och säkert in i Eurofins transportsystem och på så sätt når provet laboratoriet redan samma kväll.

Svarstid: cirka 10 arbetsdagar
Bedömning: Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30

Analysen omfattar:

● COD-Mn
● Bromat/BrO3-
● D -2,4
● Diclorprop
● 2,6-Diklorbenzamid
● Atrazine
● Atrazine-desisopropyl
● Atrazine-desethyl
● Bentazone
● Cyanazine
● Dimethoate
● Ethofumesate
● Fenoxaprop
● Fluroxypyr
● Imazapyr
● Isoproturon
● Klopyralid
● Klorsulfuron
● Kvinmerac
● MCPA
● Mekoprop
● Metamitron
● Metazaklor
● Metribuzin
● Metsulfuron-metyl
● Simazine
● Terbuthylazine
● Ammoniumkväve (NH4-N)
● Nitratkväve (NO3-N)
● Alkalinitet
● Nitrit-nitrogen (NO2-N)

● Fluorid
● Sulfat
● Färg (410 nm)
● Cyanid, total
● Konduktivitet
● Lukt, styrka, vid 20°C
● Lukt, art, vid 20°C
● pH
● Temperatur vid pH-mätning
● Kalium K (end surgjort)
● Turbiditet
● Summa pesticidrester
● Kvicksilver Hg (uppslutet)
● Aluminium Al (end surgjort)
● Arsenik As (end surgjort)
● Kadmium Cd (end surgjort)
● Krom Cr (end surgjort)
● Koppar Cu (end surgjort)
● Järn Fe (end surgjort)
● Mangan Mn (end surgjort)
● Nickel Ni (end surgjort)
● Bly Pb (end surgjort)
● Antimon Sb (end surgjort)
● Selen Se (end surgjort)
● Uran U (end surgjort)
● Totalhårdhet (°dH)
● Benso(b,k)fluoranten
● Benso(g,h,i)perylen
● Indeno(1,2,3-cd)pyren
● Summa ovanstående PAH:er

● Benso(a)pyren
● Triklormetan
● Bromdiklormetan
● Dibromklormetan
● Tribrommetan
● Summa THM
● 1,1,2-Trikloreten
● Tetrakloreten
● Summa Tri och Tetrakloreten i vatten
● Bensen
● 1,2-Dikloretan
● Nitrit (NO2)
● Nitrat (NO3)
● NO3/50+NO2/0,5
● Ammonium
● Bor B (end surgjort)
● Klorid
● Natrium Na (end surgjort)
● Magnesium Mg (end surgjort)
● Kalcium Ca (end surgjort)
● Radon
● Presumtiva Clostridium perfringens
● Intestinala enterokocker
● Koliforma bakterier 35°C
● Escherichia coli
● Mögelsvamp
● Jästsvamp
● Aktinomyceter
● Odlingsbara mikroorganismer 22°C
● Långsamväxande bakterier
● Mikrosvamp