Kemisk undersökning Provgrupp B (exkl. bekämpningsmedel)

5 695 kr

Kemisk undersökning Provgrupp B (exkl. bekämpningsmedel)

Tidigare Utvidgad kemisk kontroll (exkl. bekämpningsmedel)

Analysen utförs av – ett laboratorium ackrediterat av Swedac.

Analysen omfattar:

Lukt, styrka, vid 20°C
Lukt, art, vid 20°C
Turbiditet
Färg (410 nm)
pH
Temp. vid pH-mätning
Alkalinitet
Konduktivitet
Klorid
Sulfat
Fluorid
COD-Mn
Ammonium
Ammoniumkväve (NH4-N)
Fosfat

Fosfatfosfor
Nitrat (NO3)
Nitratkväve (NO3-N)
Nitrit (NO2)
Nitrit-nitrogen (NO2-N)
NO3/50+NO2/0,5
Hårdhet °dH
Natrium (end surgjort)
Kalium (end surgjort)
Kalcium (end surgjort)
Järn (end surgjort)
Magnesium (end surgjort)
Mangan (end surgjort)
Aluminium (end surgjort)

Antimon (end surgjort)
Arsenik (end surgjort)
Bly (end surgjort)
Kadmium (end surgjort)
Koppar (end surgjort)
Krom (end surgjort)
Nickel (end surgjort)
Selen (end surgjort)
Uran (end surgjort)
Kvicksilver Hg (uppslutet)
Bor B (end surgjort)
Bensen
Cyanid, total
Bromat/BrO3-

Benso(b,k)fluoranten
Benso(g,h,i)perylen
Indeno(1,2,3-cd)pyren
Summa ovanstående PAH:er
Benso(a)pyren
Triklormetan
Bromdiklormetan
Dibromklormetan
Tribrommetan
Summa THM
1,1,2-Trikloreten
Tetrakloreten
Summa Tri och Tetrakloreten i vatten
1,2-Dikloretan

Så här går det till:
Prov lämnas på ett av våra inlämningsställen. Genom att använda något av inlämningsställena (Same Day Entry Points, SEP) kommer provet snabbt och säkert in i Eurofins transportsystem och på så sätt når provet laboratoriet redan samma kväll.

Svarstid: cirka 10 arbetsdagar
Bedömning: Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten LIVSFS 2022:12