Arbetsplats, Uppföljande mätning

Detektorer för uppföljande mätning av radon, för korttidsmätning eller efter åtgärd.

400 kr

Uppföljande mätning Arbetsplats

Hemmamiljön är självklart mycket viktig, men det är även miljön på jobbet!

Gränsvärdet för radon på en arbetsplats får inte överstiga 200 Bq/m3 luft och det är Arbetsmiljöverket som är tillsynsmyndighet. Läs mer på deras hemsida om Arbete med joniserande strålning

En korttidsmätning är en tillförlitlig ackrediterad mätning. Mätningen ska pågå i minst 10 dygn och kan utföras när som helst under året. Den ger dig svar på vilka radonhalter som finns i lokalen. Uppföljande mätning används om långtidsmätning har visat förhöjda halter och man vill se om eventuella åtgärder har löst problemet. Man kan även använda korttidsmätningen för att se om forcerad ventilation ger låga halter under tiden när personal är på plats. 

Pris per detektor.

Vi erbjuder mätning av radon i luft eller mark i samarbete med Eurofins Radon Testing Sweden AB ackrediterade av SWEDAC ISO 17025 och följer Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivningar.

Så här fungerar det:

• Används vid halter över gränsvärdet på orienterande mätning.

• Mät fler utrymmen/kontor, prioritera utrymmen där personal vistas till störst del.

• Om orienterad mätning utförts med tidsinställd ventilation, mät med ventilationen påslagen konstant under hela mättiden.

• Mätperiod samma som innan.

• Mättid minst 10 dygn (8 dygn arbetstid)

• Medelvärde under arbetstiden beräknas.

• Glöm inte att informera berörd personal om att mätningar pågår.

Om ni vill ha mer information om radonmätning på arbetsplatser så läs gärna Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning.

Notera att mätningar i arbetslokaler inte är årsmedelvärdesberättigande men bör ändå utföras på liknande sätt för att ge tillförlitliga värden.