Arbetsplats, Orienterande mätning

Detektorer för den första orienterande mätningen av radon på en arbetsplats.

295 kr

Orienterande mätning Arbetsplats

Hemmamiljön är självklart mycket viktig, men det är även miljön på jobbet!

Gränsvärdet för radon på en arbetsplats får inte överstiga 200 Bq/m3 luft och det är Arbetsmiljöverket som är tillsynsmyndighet. Läs mer på deras hemsida om Arbete med joniserande strålning

En långtidsmätning är en tillförlitlig ackrediterad mätning. Mätningen ska pågå i minst 60 dagar under eldningssäsong, det vill säga 1/10 – 30/4. Den ger dig svar på vilka radonhalter som finns i lokalen. Det är också den metod som Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar.

En långtidsmätning ska utföras med minst en detektor per våningsplan och alltid minst två stycken. De ska placeras i inredda rum (helst de rum som används mest). Våtrum som toalett eller tvättstuga räknas inte som arbetsrum.

Pris per detektor.

Vi erbjuder mätning av radon i luft eller mark i samarbete med Eurofins Radon Testing Sweden AB ackrediterade av SWEDAC ISO 17025 och följer Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivningar.

Så här fungerar det:

Vi rekommenderar att mätning görs enligt IRMA’s metodbeskrivning. IRMA’s metodbeskrivning är striktare än den nuvarande metodbeskrivningen som Strålskyddsmyndigheten förespråkar, men ligger nära den nya metodbeskrivningen som är på remiss från Strålskyddsmyndigheten. Genom att följa IRMA’s metodbeskrivning uppfyller ni både den nuvarande och kommande metodbeskrivningen från Strålskyddsmyndigheten. Om ni vill ha mer information om SSM’s metodbeskrivning för radonmätning på arbetsplatser så läs gärna Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning

• Mätning ska ske i varje separat byggnad.

• För fastigheter med markkontakt eller med källarplan där personer vistas mer än tillfälligt ska minst 1 radondetektor placeras i var femte lokal.

• På våningsplan ovan mark ska minst 2 detektorer placeras på varje plan med fasta arbetsplatser och minst 1 detektor för varje 200 m2.

• Mät alltid i personalutrymmen och andra lokaler där personal vistas ofta.

• Placeringen av detektorerna kan vara avgörande för resultatet. Detektorn skall inte flyttas under mättiden. Placera gärna detektorn där det är möjligt mitt i rummet.

• Mät inte pannrum, förråd, etc. där ingen vistas längre tider.

• Läs igenom och följ de mätinstruktioner som bifogas med radondetektorerna.

Om du vet eller misstänker att förhöjda radonhalter finns (exempelvis känt blåbetonghus) bör ett större urval göras.
Prioritera rum med rörgenomföringar från mark eller andra otätheter mot mark, och mot dessa angränsande rum. Prioritera även rum på högre våningsplan som angränsar mot hiss-, ventilations- och rörschakt.

Glöm inte att informera berörd personal om att mätningar pågår.

Notera att mätningar i arbetslokaler inte är årsmedelvärdesberättigande men bör ändå utföras på liknande sätt för att ge tillförlitliga värden.