Markradon

Detektor för tillförlitlig mätning av radon i mark.

660 kr

Markradon

Vid nybyggnation kan det vara värdefullt att veta om den mark man ska bygga på är klassad som högriskmark ur radonsynpunkt, eftersom man då kan bygga radonsäkert från början. I vissa fall kräver kommunens byggnadsnämnd en undersökning av radonhalten i marken inför beviljande av bygglov.

Vi erbjuder mätning av radon i luft eller mark i samarbete med Eurofins Radon Testing Sweden AB ackrediterade av SWEDAC ISO 17025 och följer Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivningar.

Så här fungerar det:

• Bruksanvisning och protokoll följer med.

• Läs igenom och följ de mätinstruktioner som bifogas.

• För enskild bostad, exempelvis villa, rekommenderar vi tre detektorer. För övrig mark rekommenderar vi en detektor per 500m2.

• Gräv ned detektorn på cirka en meters djup.

• Efter 4-5 dagar skickar du tillbaka detektorerna för analys.

• Senast dagen efter att detektorerna kommit till labbet är analysen klar.