Komplett analys efter skogsbrand

3 995 kr

Artikelnummer 2004 Kategori

Komplett analys efter skogsbrand

Vid en skogsbrand kan ämnen bildas och/eller frigöras från mark och växlighet och påverka dricksvattnet i brunnar. Du som tar ditt dricksvatten från egen brunn ansvarar själv för att kontrollera dricksvattnets kvalitet efter en skogsbrand.

Analyspaketet omfattar de mikrobiologiska, kemiska och fysikaliska parametrarna som Livsmedelsverket rekommenderar efter skogsbrand. Analys av radon ingår.

Analysen utförs av – ett laboratorium ackrediterat av Swedac.

Analysen omfattar:

Lukt, styrka, vid 20°C
Lukt, art, vid 20°C
Turbiditet
Färg
pH
Temp. vid pH-mätning
Alkalinitet
Konduktivitet

Klorid
Sulfat
Fluorid
COD-Mn
Ammonium
Ammoniumkväve
Fosfat
Fosfatfosfor

Nitrat
Nitratkväve
Nitrit
Nitrit-nitrogen
NO3/50+NO2/0,5
Hårdhet °dH
Natrium
Kalium

Kalcium
Järn
Magnesium
Mangan
Aluminium
Antimon
Arsenik
Bly

Kadmium
Koppar
Krom
Nickel
Selen
Uran
Radon
Cyanid (total)

Kvicksilver
PAH5
Zink
Barium
Odlingsbara mikroorganismer 22°C
Koliforma bakterier 35°C
Escherichia coli (E. coli)

Så här går det till:
Prov lämnas på ett av våra inlämningsställen. Genom att använda något av inlämningsställena (Same Day Entry Points, SEP) kommer provet snabbt och säkert in i Eurofins transportsystem och på så sätt når provet laboratoriet redan samma kväll.
Det går också bra att skicka prov i egen regi.

Svarstid: cirka 10 arbetsdagar
Bedömning: Livsmedelsverkets Dricksvatten från små dricksvattenanläggningar för privat bruk